دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Monday, 16 July 2018
مدل تعالی سازمانی اروپایی

مفاهیم ومبانی مدل تعالی سازمانی اروپایی

مفاهيم بنيادين سرآمدي،مفاهيمي هستند كه اين مدل برآنها بنا شده است و در واقع پايه و اساس مدل‌اند. اين مفاهيم، برگرفته از اعتقادات و باورهاي محوري[1] شركتها و سازمانهاي سرآمد قرن بيستم هستند. سازمانهايي كه در عمل و با باور به اين مفاهيم، شركتهايي ساخته‌اند كه در تاريخ كسب و كار ماندگار شده‌اند. از سويي، تحقيقات نشان مي دهد كه اين مفاهيم، با نظريات متفكران و صاحب‌نظران علم مديريت، در مورد اهدافي كه يك سازمان بايد به آنها دست يابد، همخواني و سازگاري دارد.

[1] - Core Values

کد خبر: 191 | به روز رسانی: 05-06-1396 ساعت 06:56:15