شنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۷ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Saturday, 21 July 2018
همراستاسازی

چالش همراستا سازی استراتژیهای منابع انسانی با استراتژی کسب وکار...

فضايی که شرکت ها و منابع کنونی در آن واقع اند، محدودۀ فعالیت تعريف شده و پذيرفته شده ای دارند، رقبا مشخص اند و قوانین بازی نیز تعريف شده اند. هرچه فضای رقابت متراکم تر و ازدحام رقبا بیشتر باشد، سهم بازار کمتر و سوددهی و رشد نیز کمتر خواهد بود. از سوی ديگر، مفهوم جديدی به نام اقیانوس آبی وجود دارد. در حال حاضر يكی از موضوعات کلیدی و مهم هر سازمان برای دستیابی به فضای نوآوری، نحو ۀ مديريت و هدايت منابع انسانی آن سازمان است و نیروی انسانی که منبع حیاتیِ سازمان ها برای حضور در چنین محیطی به شمار می رود، اهمیت فراوانی دارد و بايد با ديد استراتژيک به مسا ئل مربوط به اين عامل توجه شود. سازمان هايی که به گونه ای اثربخش، فرايندهای انتخاب، گزينش، پاداش و جبران خدمت را مديريت می کنند ، به مزيتی دست می يابند که کپی برداری آسان آن توسط رقبا امكان پذير نیست و اين مزيت رقابتی زمانی حداکثر می شود که اقدامات مديريت منابع انسانی سازمان، هماهنگ و همراستا با استراتژی رقابتی آن باشد و برای تحقق همسوسازی استراتژيک با رويكرد اقیانوس آبی در سازمان ، به زيرساخت هايی نیاز است 

درفایل پیوست می توانید لیستی از منابع منتخب در باره موضوع مشاهده نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظر نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.

آدرس سایت: INFO@MOSHAVER.ME

کد خبر: 195 | به روز رسانی: 15-05-1396 ساعت 04:56:19