دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Monday, 25 November 2019

فرایند خصوصی سازی در ایران؛ هدفها، فواید و مشکلات

در تمامي نقاط جهان موضوع اصلي خصوصي سازي بر مبناي سودآوري، افزايش كارايي و قدرت رقابت بوده است. كاركنان به دليل انتظاراتي كه از خصوصي سازي در مورد افزايش اخراجهاي كاري و كاهش دستمزدها دارند با اجراي خصوصيسازي مخالفاند. نتايج اقتصادي بهدست آمده اثراتي مبهم از خصوصي سازي نشان ميدهند. يكي از راههاي كاستن از هزينه و افزودن بر كارايي شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي از طريق كاهش كاركنان صورت ميگيرد. با واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي كاركنان شركت هاي خصوصي شده با خواست صاحبان جديد خويش كه به طور مداوم از آنها تقاضاي افزايش كاراييشان را دارند مواجهاند. در صورت برآورده نشدن خواستهاي صاحبان جديد شركتها كاهش دستمزد، تغيير جايگاه شغلي و اخراج گزينه هايي هستند كه كاركنان شركتها با آن روبه رو هستند . شرايط به وجود آمده نگرانيهايي را در حوزه منابع انساني به وجود آورده است.

درفایل پیوست می توانید لیستی از منابع منتخب در باره موضوع مشاهده نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظر نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

آدرس ایمیل: INFO@MOSHAVER.ME

کد خبر: 232 | به روز رسانی: 10-02-1398 ساعت 07:53:25