دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Monday, 25 November 2019

مدل استقرار مدیریت دانش ،الزامات وعوامل موفقیت استقرار آن

تحولات پویا و پرشتاب در هزاره سوم، پیچیدگی فعالیت سازمانها را به دنبال داشته است و مدیریت کارکنان دانشگر و سازمانهاي یادگیرنده را با چالش مواجه نموده است بطوریکه با اصول و قواعد سنتی نمیتوان این وضعیت را مدیریت نمود. بنابراین سازمانها، نیازمند بازمهندسی همه مؤلفههاي منطبق با چنین شرایطی هستند. استقرار مدیریت دانش از جمله الگویی نوین تلقی شده است که با توجه به عوامل مختلف از جمله سرمایه اجتماعی به عنوان عامل مهم، عملیاتی میگردد.

بیکر( 1382 ) معتقد است در همه ادوار و بخصوص در عصر حاضر، سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا مینماید و شبکههاي روابط جمعی و گروهی، تحکیم کننده روابط میان انسانها و سازمانها با یکدیگر میباشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایهها اثر بخشی خود را از دست میدهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادي ناهموار و دشوار میشوند. بنابراین سرمایه اجتماعی به عنوان جزء با اهمیت سرمایه فکري و به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمانی یعنی تمرکز بر سرمایه انسانی مشتمل بر کارکنان و مشتریان در کنار سایر سرمایهها نظیر سرمایه مالی، سرمایه ساختاري و... از کارکرد متفاوتی برخوردار شده است.

 

درفایل پیوست می توانید لیستی از منابع منتخب در باره موضوع مشاهده نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظر نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

آدرس ایمیل: INFO@MOSHAVER.ME

کد خبر: 239 | به روز رسانی: 11-06-1396 ساعت 04:52:33