یکشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Sunday, 17 November 2019

فناوری اطلاعات وارتباطات با تاکید برفرایند و دسته بندی سیستم های اطلاعاتی

در عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي، اجتماعي، فني و... منابع محدود و نيازها نامحدود است. بكارگيري موثر و مطلوب منابع در راستاي تحقق اهداف از مهمترين مسايل حوزه مديريت و اداره هر سازمان است. از آنجا كه امروزه در حال گذر از جامعه صنعتي و ورود به جامعه اطلاعاتي هستيم و شاهد افزايش اهميت اطلاعات بعنوان عامل اصلي ايجاد ارزش و ثروت مي‏باشيم. بنابراين دستيابي سريع و به موقع اطلاعات با توجه به ويژگي نظام جهاني امروز عمده‏ترين مساله فراروي مديران مي‏باشد.

فنآوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عصر حاضر مي‏باشد. بسياري از هنجارهاي مرتبط به امور مردم با آمدن موضوع فوق در حال تغيير است و مي‏رود تا دنياي جديدي را در جهان بسازد.

يكي از مهمترين تحولات در جهان آينده بحث توسعه جهان آينده مبتني بر اقتصادي دانش محور است كه تا كمتر از يك دهه ديگر فراگير خواهد شد و شكل جديدي از اقتصادي نوين را در جامعه بشري بوجود خواهد آورد. با توجه به فاصله شديد اقتصاد سنتي به اقتصاد پوياي جهاني و حضور فنآوريهاي جديدي كه هر روز در اقتصاد دانش محور طرح است، نقش اقتصاد سنتي چگونه خواهد بود؟ درمقاله پیوست مروری بر دسته بندی سیستم ها وفرایند آن امده است.

در عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي، اجتماعي، فني و... منابع محدود و نيازها نامحدود است. بكارگيري موثر و مطلوب منابع در راستاي تحقق اهداف از مهمترين مسايل حوزه مديريت و اداره هر سازمان است. از آنجا كه امروزه در حال گذر از جامعه صنعتي و ورود به جامعه اطلاعاتي هستيم و شاهد افزايش اهميت اطلاعات بعنوان عامل اصلي ايجاد ارزش و ثروت مي‏باشيم. بنابراين دستيابي سريع و به موقع اطلاعات با توجه به ويژگي نظام جهاني امروز عمده‏ترين مساله فراروي مديران مي‏باشد.

فنآوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عصر حاضر مي‏باشد. بسياري از هنجارهاي مرتبط به امور مردم با آمدن موضوع فوق در حال تغيير است و مي‏رود تا دنياي جديدي را در جهان بسازد.

يكي از مهمترين تحولات در جهان آينده بحث توسعه جهان آينده مبتني بر اقتصادي دانش محور است كه تا كمتر از يك دهه ديگر فراگير خواهد شد و شكل جديدي از اقتصادي نوين را در جامعه بشري بوجود خواهد آورد. با توجه به فاصله شديد اقتصاد سنتي به اقتصاد پوياي جهاني و حضور فنآوريهاي جديدي كه هر روز در اقتصاد دانش محور طرح است، نقش اقتصاد سنتي چگونه خواهد بود؟ درمقاله پیوست مروری بر دسته بندی سیستم ها وفرایند آن امده است.

کد خبر: 41 | به روز رسانی: 07-07-1397 ساعت 03:57:11