سه شنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Tuesday, 19 November 2019

همکاری سازمانی با تاکید بر دلایل موفقیت وشکست همكاري سازمانی

مفهوم همكاري نوعاً در سطح سازماني مطرح مي شود. تئوري هاي موجود در اين زمينه بيانگر اين نكته هستند كه سازمانها ممكن است با ساير سازمانها موافقتنامه هاي همكاري منعقد نموده و يا سياستهاي مبتني بر همكاري را اتخاذ نمايند.

سازمانها زماني به همكاري هاي بين سازماني رو مي آورند كه اهداف مشتركي داشته و دريابند كه از طريق گشودن مرزهاي سازماني و به اشتراك گذاري منابع خود، با سهولت و سرعت بيشتري به اهداف مد نظر خويش دست مي يابند.

فناوري هاي نوین ارتباطات و اطلاعات، تغییرات چشمگیري را در نحوه همکاري طراحی، تولید و عرضه محصولات به بازار ایجاد نموده است. دیگر شرکتها با همراهی استراتژیهاي سنتی همکاري، کمترنتیجه مطلوب بدست می آورند و چرخه کوتاه عمر محصولات، عدم وفاداري مشتریان، هزینه هاي کمتر جایگزینی محصول وسایر تهدیدها ایجاب می نماید تا مدلهاي همکاري جدیدي در قالب زنجیره هاي تامین با قابلیت شکل گیري سِریع ایجادشود.

درمقاله پیوست به جنبه های گوناگون همکاری بین سارمانی اشاره شده ونقش واهمیت روز افزون این امر در کسب موقعیت رقابتی پایدار تشریح شده است.

مفهوم همكاري نوعاً در سطح سازماني مطرح مي شود. تئوري هاي موجود در اين زمينه بيانگر اين نكته هستند كه سازمانها ممكن است با ساير سازمانها موافقتنامه هاي همكاري منعقد نموده و يا سياستهاي مبتني بر همكاري را اتخاذ نمايند.

سازمانها زماني به همكاري هاي بين سازماني رو مي آورند كه اهداف مشتركي داشته و دريابند كه از طريق گشودن مرزهاي سازماني و به اشتراك گذاري منابع خود، با سهولت و سرعت بيشتري به اهداف مد نظر خويش دست مي يابند.

فناوري هاي نوین ارتباطات و اطلاعات، تغییرات چشمگیري را در نحوه همکاري طراحی، تولید و عرضه محصولات به بازار ایجاد نموده است. دیگر شرکتها با همراهی استراتژیهاي سنتی همکاري، کمترنتیجه مطلوب بدست می آورند و چرخه کوتاه عمر محصولات، عدم وفاداري مشتریان، هزینه هاي کمتر جایگزینی محصول وسایر تهدیدها ایجاب می نماید تا مدلهاي همکاري جدیدي در قالب زنجیره هاي تامین با قابلیت شکل گیري سِریع ایجادشود.

درمقاله پیوست به جنبه های گوناگون همکاری بین سارمانی اشاره شده ونقش واهمیت روز افزون این امر در کسب موقعیت رقابتی پایدار تشریح شده است.

کد خبر: 45 | به روز رسانی: 07-03-1394 ساعت 05:36:08