چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Wednesday, 13 November 2019

مبانی ومفاهیم وتشریح ساختارسازمانی ومکانیسم های هماهنگی

سازماندهي فراگردي است كه طي آن، با تقسيم كار ميان افراد و گروههاي كاري، و ايجاد هماهنگي ميان آنها، براي كسب اهداف تلاش مي‏شود. درابتدا در مورد سازماندهي به طور كلي و به اجمال اظهار نظر مي‏شد، ولي بتدريج برخي از صاحبنظران اقدام به تشريح ساخت سازماني كردند و جنبه‏هايي از سازماندهي، نظير تخصص و رسميت را مورد بررسي قرار دادند.

سازماندهي فراگردي است كه طي آن، با تقسيم كار ميان افراد و گروههاي كاري، و ايجاد هماهنگي ميان آنها، براي كسب اهداف تلاش مي‏شود. درابتدا در مورد سازماندهي به طور كلي و به اجمال اظهار نظر مي‏شد، ولي بتدريج برخي از صاحبنظران اقدام به تشريح ساخت سازماني كردند و جنبه‏هايي از سازماندهي، نظير تخصص و رسميت را مورد بررسي قرار دادند.

کد خبر: 53 | به روز رسانی: 21-07-1397 ساعت 09:41:16