چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Wednesday, 13 November 2019

استعاره های سازمانی

استعاره در فرهنگ لغات به معنی "به عاریت گرفتن" می‌باشد. در واقع یک صنعت ادبی است که  از‌ ویژگی‌های مشترک دو پدیده برای توضیح ابعاد نامأنوس پدیده دیگر استفاده می‌شود. صاحبنظران مدیریت از آن تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند.برای مطالعه کل مطلب،فیل پیوست را دانلود کنید

کد خبر: 61 | به روز رسانی: 07-03-1394 ساعت 08:59:24