شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Saturday, 12 October 2019

بررسی و مطالعه متن سخنرانیهاي اوباما و نحوه ارائه آن از سوي وي درمبارزات انتخاباتی امریکا نشان میدهد که باراك اوباما مهارتها و فنونی رادر این سخنرانیها بکاربرده است که دیگر نامزدهاي ریاستجمهوري فاقدچنین مهارتهایی بودهاند. بررسی سخنرانیهاي اوباما گویاي آن است که وي از روشهاي نهفته و پنهانی استفاده کرده است که ریشه در فنون ارتباطی روانشناختی، ناشی از روشهاي میلتون اریکسون و الگوي ارتباطی داشته است.

پیوند ثابت ارسال شده توسط nasser در چ, 11/23/1392 - 10:12 نقش مشاور در همکاری خانه و مدرسه برای پیشبرد رشد و پیشرفت دانش آموزان در مدرسه، همکاری تمامی افراد درگیر، عامل مهمی است. از میان این عوامل نقش خانواده حیاتی است . لازم است مدرسه همکاری خانواده را در امر آموزش و پرورش جلب کند در میان مسئولین مدرسه مشاور می تواند این همکاری را اثر بخش نماید .

THE FIVE DIGITAL FREEDOMS

By Gary Hamel and Polly LaBarre

August 28, 2013 at 12:05pm

digital freedom challenge

For too long the ruling ideology of too many organizations has been control: controlling people, controlling information, controlling deviations from the norm. The good news is that we already have a potent model of freedom as an organizing principle. It’s called the Internet.

حتماً این جمله را شنیده اید که «صدای عمل بلندتر از کلمات است.» این مسئله مخصوصاً در مورد «زبان بدن» صحت دارد. «زبان بدن» نوعی ابزار ارتباطی قدرتمند است که با استفاده از آن می توان دوست پیدا کرد و یا دیگران را به انجام کاری متقاعد نمود.

Subscribe to راهنمایی و مشاوره