دوشنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Monday, 14 October 2019

اكنون فرهنگ سازماني به يكي از مباحث حائز اهميت درعلم مديريت بويژه رفتار سازماني تبديل شده است. توسعه انديشه سيستمي در عرصه مديريت تاثير زيادي در مهم تلقي كردن فرهنگ سازماني داشته است. از مباحثي كه در زمينه فرهنگ سازماني مورد توجه محققان قرار گرفته موقعيت فرهنگ هاست كه تحت عنوان فرهنگ هاي غالب و يا خرده فرهنگ ها مطرح شده است. چنانچه سازماني فاقد فرهنگ حاكم باشد در آن صورت ارزش فرهنگ سازماني به عنوان یک متغير مستقل بسيار كاهش مي يابد.

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حركت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینكه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌كند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا و بستر تحول است.

Subscribe to مدیریت فرهنگ سازمانی