یکشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Sunday, 12 May 2019

در سال 1985 هنگاميكه مايكل پورتر براي اولين بار زنجيره ارزش را تعريف كرد، فرآيندهاي تشكيل دهنده زنجيره ارزش را به دو گروه تقسيم نمود:1. فرآيندهاي اصلي  (Core Processes) كه براي محصول يا خدمات توليد شده سازمان ارزش افزوده ايجاد مي كنند 2. فرآيندهاي پشتيبان كه براي توانمند سازي فرآيندهاي اصلي ضروري هستند. در اوايل دهه نود، اين تقسيم‌بندي در ميان آن‌هايي كه درگير بازمهندسي (Reengineering) فرآيندهاي كسب و كار (BPR) شدند، عموميت يافت.

پیش بینی ابزاری قدرتمنددر فرایند برنامه ریزی هر کاری میباشد. آنچه که در آن از اهمیت ویژه برخوردار است میزان دقت آن است به همین دلیل روشهای متعددی جهت پیش بینی وجود دارد. اصولاً پیش بینی به دو روش اصلی تقسیم میشود 1- روشهای آماری 22- روشهای ریاضی و قطعی در روشهای آماری پارامترهای مدل پیش بینی بصورت احتمالی براورد میشوند در حالیکه در روشهای ریاضی پارامترهای مدل بصورت قطعی براورد میگردند.

سازمانها برای تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و پیشرفت در محیط رقابتی امروز که بر اقتصاد دانش محور استوار است ، بایستی بطور منظم و منسجم از الگوهایی برای ارزیابی عملکرد خود استفاده کنند و لذا استفاده از نظامهای کنترل عملکرد و برنامه ریزی استراتژیک  ضروری است تا بتوانیم موثرتر مدیریت کرده و میزان موفقیت و پیشرفت در دستیابی به اهداف راهبردی  شرکت را بسنجیم.

كارت امتياز متوازن (BSC) سيستمي مديريتي است كه براي ترجمه رسالت و استراتژي سازمان به اهداف و معيارهاي قابل اندازه‌گيري به‌كار گرفته مي‌شود. اين سيستم، از طريق ادغام معيارهاي مالي كه بيانگر نتايج ناشي از عمليات مؤسسات هستند. با معيارهاي عملياتي كه هدايت‌كننده مؤسسه به سمت آينده‌اند، ديدگاهي واضح از معلول‌ها و نتايج آنها مهيا مي‌سازد.

Subscribe to پروژه های جاری