یکشنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Sunday, 12 May 2019

در سال 1985 هنگاميكه مايكل پورتر براي اولين بار زنجيره ارزش را تعريف كرد، فرآيندهاي تشكيل دهنده زنجيره ارزش را به دو گروه تقسيم نمود:1. فرآيندهاي اصلي  (Core Processes) كه براي محصول يا خدمات توليد شده سازمان ارزش افزوده ايجاد مي كنند 2. فرآيندهاي پشتيبان كه براي توانمند سازي فرآيندهاي اصلي ضروري هستند. در اوايل دهه نود، اين تقسيم‌بندي در ميان آن‌هايي كه درگير بازمهندسي (Reengineering) فرآيندهاي كسب و كار (BPR) شدند، عموميت يافت.

كارت امتياز متوازن (BSC) سيستمي مديريتي است كه براي ترجمه رسالت و استراتژي سازمان به اهداف و معيارهاي قابل اندازه‌گيري به‌كار گرفته مي‌شود. اين سيستم، از طريق ادغام معيارهاي مالي كه بيانگر نتايج ناشي از عمليات مؤسسات هستند. با معيارهاي عملياتي كه هدايت‌كننده مؤسسه به سمت آينده‌اند، ديدگاهي واضح از معلول‌ها و نتايج آنها مهيا مي‌سازد.

Subscribe to شرکت مدیریت خانه سازی ایران