پنجشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Thursday, 10 October 2019

حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران ،مدیران،حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است . هرچه میزان سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد،نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است،در نتیجه موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می شود. تحقیقات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی است و بر مساله تضاد منافع تمرکز می کند.

 

Millions of words have been written about how to improve the way we handle change in business, and yet, despite lots of great advice and methods out there, we still have a lot of problems in doing it.  Are we maybe attacking the problem in the wrong way?

1- مقدمه
محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت‌های مختلف می‌توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می‌آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند. (گلمن، 2000 ،ص 78).

Subscribe to سبک های رهبری سازمانی