جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Friday, 11 October 2019

سازماندهي فراگردي است كه طي آن، با تقسيم كار ميان افراد و گروههاي كاري، و ايجاد هماهنگي ميان آنها، براي كسب اهداف تلاش مي‏شود. درابتدا در مورد سازماندهي به طور كلي و به اجمال اظهار نظر مي‏شد، ولي بتدريج برخي از صاحبنظران اقدام به تشريح ساخت سازماني كردند و جنبه‏هايي از سازماندهي، نظير تخصص و رسميت را مورد بررسي قرار دادند.

امروزه محیط پویا، پیچیده و تحولات گسترده به خصوص در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی، تغییــــرات در ساختارهای سازمانی را اجتناب ناپذیر ساخته است. درجهت پاسخگویی و تطبیق با نیازهای محیطی، شکلهای جدید سازمانی به وجود آمده اند تا ضمن تقویت هماهنگی افقی و ایجاد ساختها و فرایندهای سازمانی ساده و روان، موجبات رضایت مشتریان داخلی و خارجی را فراهم کنند.

Subscribe to ساختار سازمانی