جمعه, ۱۹ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Friday, 11 October 2019

مستندات شامل مجموعه نظامنامه ها، خط مشی ها، روش های اجرائی، دستورالعملها، طرحهای کیفیت، استانداردها، آیین نامه ها ، بخش نامه ها و فرمها که ثبت نتایج و تهیه گزارشات بر اساس آنها انجام می پذیرد، مستندات سازمان را تشکیل می دهند .

استاندارد نظمی است مبتنی بر نتایج استوار علوم، فنون و تجارب بشری در رشته ای از فعالیت های عمومی که به صورت قواعد، مقررات و نظام‌نامه به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه، توسعه‌ي تفاهم، تسهيل ارتباطات، صرفه‌جويي در اقتصاد، حفظ سلامت و گسترش مبادلات بازرگاني داخلي و خارجي به كار مي‌رود، به بيان كلي استاندارد به معناي قانون، قاعده، اصل و ضابطه آورده شده است.

Subscribe to مدیریت مستندات