چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Wednesday, 16 October 2019

امور مالي، مجموعه حقايق، اصول و نظريه‌هايي است كه با گردآوري و تجهيز وجوه و بكارگيري و مصرف وجوه توسط اشخاص، شركتها و دولتها سروكار دارد.

در اين حيطه، بحث تخصيص و گردآوري وجوه مطرح است پس وظيفه مديرمالي، برنامه‌ريزي براي وجوه و بكارگيري وجوه و مصرف آنها به گونه‌اي است كه ارزش شركت را به حداكثر برساند. در واقع، مدير مالي در اين انديشه است كه از كجا وجوه ارزان قيمت را تامين نموده و درچه سرمايه‌گذاريهايي تخصيص دهد.

Subscribe to مهندسی مالی