شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Saturday, 12 October 2019

اهميت سرمايه گذاري براي رشدو توسعه اقتصادي و اجتماعي به اندازه اي است كه از آن به عنوان يكي از اهرم هاي قوي براي رسيدن به توسعه ياد مي شود. اما بايد به ياد داشت كه به همان ميزان كه توجه به اين امر مي تواند با افتادن در يك دور مثبت، باعث رشد و شكوفايي اقتصاد شود، عدم توجه به آن نيز مي تواند موجب افت اقتصادي و فروغلتيدن به يك سير نزولي و دور منفي شود .

پژوهش گران در حوز هي مديريت مالي همواره به تمايز ميان اي نكه قيمت هاي سهام مي توانند فرآيندهاي گام تصادفي (ريشه واحد) باشند يا بازگشتي به ميانگين، علاقه نشان داده اند. گام تصادفي به اين معناست كه شوك هاي وارده به قيمت سهام اثر دايمي دارند و قيمت ها به مسير روند قبلي خود برنم يگردند. در يك بازار كارا بازده سهام را نمي توان براساس تغييرات گذشته ي قيمت پيش بيني كرد. اما ارايه ي شواهدي مبني بر وجود ناهنجاري هايي در بازارهاي سرمايه توسط پژوهشگران، فرضي هي بازار كارا را با ترديدهايي مواجه ساخت.

Subscribe to بازارهای مالی