دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Monday, 25 November 2019

مطالب ویژه

 • مهمترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، نیروی انسانی است و بی شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان نیز به نیروی انسانی بستگی دارد. عوامل متعددی کارایی افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار می دهد. از جمله عواملیکه رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. هوش هیجانی و رضایت شغلی است (مایر و سالووی، 1997 به نقل از نصرالله پور، 1386). در راستای نیل به اهداف هر سازمان، باید شرایطی را فراهم ساخت تا کارکنان سازمان در محیط های جذاب و با خشنودی و رضایت کامل به انجام وظایف محوله بپردازند تا کارایی و اثربخشی لازم را در اجرای این امر خطیر داشته باشند.
 • اهميت سرمايه گذاري براي رشدو توسعه اقتصادي و اجتماعي به اندازه اي است كه از آن به عنوان يكي از اهرم هاي قوي براي رسيدن به توسعه ياد مي شود. اما بايد به ياد داشت كه به همان ميزان كه توجه به اين امر مي تواند با افتادن در يك دور مثبت، باعث رشد و شكوفايي اقتصاد شود، عدم توجه به آن نيز مي تواند موجب افت اقتصادي و فروغلتيدن به يك سير نزولي و دور منفي شود . بنابراين، بايد گفت كه رشد اقتصادي و افزا يش رفاه عمومي دربلند مدت بدون توجه به سرمايه گذاري و عوامل مهم موجود در محيط سرمايه گذاري، كه بر آن تاثير مي گذارد امكان پذير نيست. يكي از اين عوامل، ريسك و بازده سرمايه گذاري است.
 • تحلیلهای ماتریسی پورتفولیو(سبد سرمایه گذاری) یکی از رایج ترین روش های تجزیه و تحلیل کسب و کارها می باشند و ماتریس جذابیت – توانمندی کسب وکار یکی از انواع آن به شمار می آید که برای اهداف این تحقیق انتخاب شده است.در این مقاله محدودیت ها و مسائل موجود در رویکرد سنتی تجزیه وتحلیل کسب وکارها، تبیین وکاستی های مدنظر با کابرد تئوری اعداد فازی مرتفع می گردد. در روش شناسی پیشنهادی، عوامل داخلی و خارجی در قالب توضیحات زبانی و به صورت اعداد مثلثی فازی با رویکرد غربالسازی فازی ارزیابی می شوند.
 • در تمامي نقاط جهان موضوع اصلي خصوصي سازي بر مبناي سودآوري، افزايش كارايي و قدرت رقابت بوده است. كاركنان به دليل انتظاراتي كه از خصوصي سازي در مورد افزايش اخراجهاي كاري و كاهش دستمزدها دارند با اجراي خصوصيسازي مخالفاند. نتايج اقتصادي بهدست آمده اثراتي مبهم از خصوصي سازي نشان ميدهند. يكي از راههاي كاستن از هزينه و افزودن بر كارايي شركتهاي واگذار شده به بخش خصوصي از طريق كاهش كاركنان صورت ميگيرد. با واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي كاركنان شركت هاي خصوصي شده با خواست صاحبان جديد خويش كه به طور مداوم از آنها تقاضاي افزايش كاراييشان را دارند مواجهاند.
 • اكنون فرهنگ سازماني به يكي از مباحث حائز اهميت درعلم مديريت بويژه رفتار سازماني تبديل شده است. توسعه انديشه سيستمي در عرصه مديريت تاثير زيادي در مهم تلقي كردن فرهنگ سازماني داشته است. از مباحثي كه در زمينه فرهنگ سازماني مورد توجه محققان قرار گرفته موقعيت فرهنگ هاست كه تحت عنوان فرهنگ هاي غالب و يا خرده فرهنگ ها مطرح شده است. چنانچه سازماني فاقد فرهنگ حاكم باشد در آن صورت ارزش فرهنگ سازماني به عنوان یک متغير مستقل بسيار كاهش مي يابد.
 • سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان، سيستم اطلاعاتي است كه مشتمل بر عملكردهاي اصلي تداركات، توليد، توزيع، منابع انساني، مالي، لجستيك، بازاريابي و فروش مي‌باشد كه به وسيله مجموعه‌اي از ماژول‌هاي مرتبط و يكپارچه، تمامي منابع انساني، مالي، لجستيك، بازاريابي و فروش مي‌باشد كه به وسيله مجموعه‌اي از ماژول‌هاي مرتبط و يكپارچه، تمامي منابع و كاركردهاي سازمان (برنامه‌ريزي توليد، كنترل موجودي، فروش، منابع انساني و ...) را يكپارچه كرده و در قالب يك پايگاه داده و معماري اطلاعات مشترك، استاندارد و يكپارچه مي‌كند.
 • پژوهش گران در حوز هي مديريت مالي همواره به تمايز ميان اي نكه قيمت هاي سهام مي توانند فرآيندهاي گام تصادفي (ريشه واحد) باشند يا بازگشتي به ميانگين، علاقه نشان داده اند. گام تصادفي به اين معناست كه شوك هاي وارده به قيمت سهام اثر دايمي دارند و قيمت ها به مسير روند قبلي خود برنم يگردند. در يك بازار كارا بازده سهام را نمي توان براساس تغييرات گذشته ي قيمت پيش بيني كرد. اما ارايه ي شواهدي مبني بر وجود ناهنجاري هايي در بازارهاي سرمايه توسط پژوهشگران، فرضي هي بازار كارا را با ترديدهايي مواجه ساخت. بازگشت به ميانگين يكي از اين ناهنجار يها مي باشد..  
 • يكي از اين ويژگي هاي اقتصادي چرخه ی عمر شركت است . طبق تئوري چرخه ي عمر، شركت ها در مراحل مختلف چرخه ی عمر از نظر مالي و اقتصادي داراي نمودگرها و رفتارهاي خاصي هستند، بدين معني كه ويژگيهاي مالي و اقتصادي يك شركت تحت تأثير مرحله اي از چرخه ي عمر است كه شركت در آن قرار دارد. تئوري چرخهي عمر چنين فرض مي كند كه شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي همچون تمامي موجودات زنده كه متولد ميشوند ، رشد مي كنند و مي ميرند، داراي منحني عمر يا چرخهي عمر هستند..  
 • حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران ،مدیران،حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است . هرچه میزان سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد،نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است،در نتیجه موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت می شود. تحقیقات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی است و بر مساله تضاد منافع تمرکز می کند.  
 • جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرک ت ها می باشد و نشان دهنده وجوه ن قدی است که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سرمایه گذاران می باشد. منظور از آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً باقیمانده وجه نقد را بین سرمایه گذاران توزیع خواهد کرد ، بلکه نحوه استفاده از آن به نظ ر هیأت مدیره و سیاست های شرکت بستگی دارد .
 • با رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری الکترونیک نقش محوری و مهمی در حوزه پرداخت الکترونیک که زمینه ی تراکنش آنلاین را برای پشتیبانی بسیاری از کاربردهای تجارت الکترونیک از جمله خرید الکترونیک، مزایده الکترونیک، خرید و فروش اینترنتی سهام و بسیاری موارد دیگر فراهم می کند، خواهد داشت. همچنین ورود فناوری اطلاعات و به ویژه اینترنت در صنعت بانکداری، محیط رقابتی این صنعت را تغییر داده است. با توجه به تغییرات گسترده بازارهای جهانی و رقابت شدید رو به افزایش، تجربه تعامل با مشتری در سطح جهانی و به صورت آنلاین یک استراتژی تمایز دهنده می شود.
 • نیروی انسانی ماهر و کارآمد، ارزنده‌ترین ثروت و دارایی هر سازمان است. مباحث مربوط به یادگیری سازمان، از جمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. آموزش ضمن خدمت باعث ایجاد و افزایش انگیزه شغلی می‌شود و می‌تواند به عنوان یک موتور محرکه کارکنان را فعالیت وادار سازد.آموزش ضمن خدمت فرصت‌های لازم را برای ارتقای شغلی ایجاد می‌کند.آموزش ضمن خدمت رفتار شاغلین و مستخدمین را اصلاح و تعدیل می‌کند و باعث می‌شود که انضباط و قوانین مقررات شغلی را بیشتر رعایت نمایند.آموزش ضمن خدمت باعث بهبود عملکرد کارکنان می‌شود.